Chứng chỉ hợp qui và kiểm định

Công ty AN THỊNH VƯỢNG chuyên sản xuất và cung cấp các loại đồ bảo hộ y tế . Đặc biệt trong thời gian này chúng tôi cung ứng cấp các đồ bảo hộ chống dịch với tốc độ hàng hóa nhanh chóng.

CÁC CHỨNG CHỈ CHÚNG TÔI HIỆN CÓ

CHỨNG CHỈ ISO 13485:2016 CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM

GIẤY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 01:2020/ATV